Dodaj do obserwowanych
Archiwalne

LEWIN BIEGA 2019

Bieg
Lewin Brzeski, Rynek
13.10.2019
10:00 - 16:00

Opis

VII edycja biegów ulicznych pn.: "LEWIN BIEGA 2019" 13 października

I. ORGANIZATOR
1. Gmina Lewin Brzeski.

II. CELE
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
2. Stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.
3. Promowanie zdrowego stylu życia.
4. Promocja miasta i regionu.

III. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 13 października 2019r. w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1.
2. Biegi towarzyszące odbędą się o godzinie 10.00, start i meta będą znajdować się w tym samym miejscu.
3. Start biegu głównego odbędzie się o godzinie 13.00, start i meta znajdować się będzie w tym samym miejscu.
4. Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną z wykorzystaniem chipów elektronicznych.
5. Na czas trwania biegu, ruch kołowy zostanie częściowo wstrzymany.

V. PUNKTY KONTROLNE ORAZ LIMIT CZASU
1. Na trasie biegu będą znajdowały się punkty kontrolne.
2. Służby porządkowe będą spisywały numery startowe zawodników skracających trasy. Spisani zawodnicy będą zdyskwalifikowani.
3. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasowy tj. 120 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu głównym prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegach towarzyszących tylko za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
3. Warunkiem dopuszczenia pełnoletniego zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, dostępnego w Biurze Zawodów, które równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem zawodów i jego przestrzeganiem oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawodów.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
6. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony będą dyskwalifikowani.
7. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
8. Chip podlega zwrotowi.
9. Chipy oraz numery będą wydawane w Biurze Zawodów przy weryfikacji w dniu 13 października 2019r. w godz. 9.00 – 12.00.
10. Zaleca się start w koszulce okolicznościowej.

VII. ZGŁOSZENIA DO BIEGU GŁÓWNEGO I OPŁATA
1. Biuro Zawodów w dniu imprezy mieścić się będzie w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, przy ul. Zamkowej 3.
2. Termin zgłoszeń upływa 30 września 2019r.
3. Limit uczestników biegu wynosi 300 osób, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń. W przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń zawodnicy będą mieli możliwość zapisania się także w dniu zawodów.
4. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej http://www.zmierzymyczas.pl/ oraz na stronie www.lewin–brzeski.pl.
5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia oraz dokonanie opłaty startowej.

6. Opłata startowa wynosi:
a) dla uczestników jest stała i wynosi 30 zł w tym 8% VAT (termin zgłoszenia upływa 30 września2019 r.),
b) dla zgłaszających po w/w terminie opłata startowa wynosi 35 zł w tym 8% VAT, bez możliwości otrzymania koszulki. Zapisy będą odbywały się również w dniu zawodów,
c) dla osób posiadających „Kartę wstępu” opłata startowa nie obowiązuje.

7. Opłaty należy dokonać na konto Organizatora – Gminy Lewin Brzeski, ul. Rynek 1, 49–340 Lewin Brzeski nr: 05 8870 0005 1003 0100 1850 0203 lub osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wrazz dopiskiem „Lewin Biega”.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
9. Organizator wystawia faktury VAT na żądanie uczestnika Biegu Głównego. Faktury VAT wystawiane będą wyłącznie na osoby lub podmioty, po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie wskazanym przez Organizatora oraz po podaniu dokładnych danych w formularzu zgłoszeniowym podczas procedury rejestracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016 r., poz. 710).
10. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku (w godz. 9.00 – 12.00).
11. W ramach opłaty startowej Organizator zabezpiecza uczestnikowi biegu głównego:
- numer startowy + chip do pomiaru czasu (podlega zwrotowi),
- wodę na trasie zawodów,
- worek na odzież,
- posiłek na mecie,
- koszulkę (jeśli wpłata zostanie dokonana do dnia 30 września 2019 r.).
12. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:
- pamiątkowy medal na mecie.
13. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie tylko na podstawie karty zgłoszenia.
14. Depozyt będzie znajdował się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowejw Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 3 .
15. Zawodnicy oddający rzeczy do depozytu mogą to zrobić w workach z numerami startowymi do godziny 12:00.
16. Po zakończonych zawodach wydawanie rzeczy z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
17. Za rzeczy nieoddane do depozytu Organizator nie odpowiada.

VIII. KATEGORIE WIEKOWE, DŁUGOŚC TRASY ORAZ OZNACZENIE KOLORYSTYCZNE KATEGORII
1. Grupy młodsze (dziewczęta, chłopcy):
- kategoria 2013 i młodsi – ul. Rynek (330 m) – różowy numer startowy dla kategorii
- kategoria 2011-2012 – ul. Rynek - ul. Pocztowa - ul. Matejki - ul. Rynek (650 m) - niebieski numer startowy dla kategorii
- kategoria 2009-2010 – ul. Rynek - ul. Pocztowa - ul. Matejki - ul. Rynek (650 m) - zielony numer startowy dla kategorii
- kategoria 2007-2008 – ul. Rynek x 3 ( 990 m) – czerwony numer startowy dla kategorii
- kategoria 2004-2006 – ul. Rynek - ul. Pocztowa - ul. Matejki - ul. Rynek (1.300 m) – żółty numer startowy dla kategorii
- kategoria 2001-2003 – ul. Rynek - ul. Pocztowa - ul. Matejki - ul. Rynek x 4 (2.600 m) – biały numer startowy dla kategorii

2. Bieg Główny (kobiety, mężczyźni):
– (2 okrążenia: ul. Rynek – ul. Pocztowa – ul. Matejki – ul. Rynek –ul. Aleja Wojska Polskiego – Zamkowa – dolny wał wzdłuż Nysy Kłodzkiej – górny wał wzdłuż Nysy Kłodzkiej– jaz na Nysie Kłodzkiej – w prawo na górny wał wzdłuż Nysy Kłodzkiej ok. 430 m – dolny wał wzdłuż Nysy Kłodzkiej – ok. 580 m – w prawo przez drogę szutrową na górkę „Wzgórze Wodniaków” oraz bieg po górce ok. 340 m – w lewo na drogę asfaltową wzdłuż Nysy Kłodzkiej ok. 240 m – prosto drogą szutrową ok. 60 m – powrót na jaz na Nysie Kłodzkiej – ul. Zamkowa – Rynek – razem 10 880 m)

3. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn – I – III miejsca
Uwaga!!! Najlepsi zawodnicy sklasyfikowani w kategorii OPEN nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych
- Kategorie wiekowe (dla kobiet K i mężczyzn M):
• K–18, roczniki 2001r. (ukończone 18 lat) –1990r.
• M–18, roczniki 2001r. (ukończone 18 lat) – 1990r.
• K–30, roczniki 1989r.– 1980r.
• M–30, roczniki 1989r.–1980r.
• K–40, roczniki 1979r.–1970r.
• M–40, roczniki 1979r.–1970r.
• K–50+, roczniki 1969 r. i starsze.
• M–50, roczniki 1969r.–1960 r.
• M–60+, roczniki 1959r. i starsze
- Klasyfikacja drużynowa – drużyna składa się z 4 osób, bez względu na płeć. Średnia wieku całej grupy nie może być niższa niż 35 lat. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole na wskazanym przez Organizatora druku nazwę drużyny, niezależnie od nazwy klubu. Za wynik końcowy drużyny uznaje się średnią sumę czasów pierwszych czterech osób z danej drużyny.
IX. NAGRODY
1. W klasyfikacjach wiekowych kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc I – III otrzymują następujące nagrody:
 I miejsce – puchar/nagroda rzeczowa lub finansowa.
 II miejsce – puchar/nagroda rzeczowa lub finansowa.
 III miejsce – puchar/nagroda rzeczowa lub finansowa.
2. W klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn :
 I – III miejsce OPEN mężczyzn – puchar/nagroda rzeczowa lub finansowa.
 I – III miejsce OPEN kobiet–puchar/nagroda rzeczowa lub finansowa.
3. Nagrody OPEN nie dublują się z kategoriami wiekowymi.
4. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
5. Najstarsza kobieta i najstarszy mężczyzna, którzy ukończyli bieg wyróżnieni zostaną nagrodą specjalną.
6. Cztery najlepsze osoby z jednej drużyny zostaną wyróżnione nagrodą rzeczową.
7. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg zostanie rozlosowana nagroda.
8. Pula nagród może zostać powiększona w zależności od pozyskania dodatkowych sponsorów.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Wszystkich uczestników biegów obowiązuje niniejszy regulamin.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione nie w miejscu do tego przeznaczonym (depozyt).
Depozyt – sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim, ul. Zamkowa 3, w miejscu poboru pakietów startowych, czynny do godziny od ukończenia biegu głównego.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
6. Parkingi dla samochodów znajdować się będą na terenie Miasta Lewin Brzeski, w miejscu do tego przeznaczonym.
7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej Gminy www.lewin–brzeski.pl.
8. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
9.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
10.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
11.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
12.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
13. Kara za zgubiony lub przywłaszczony chip do pomiaru czasu wynosi 300zł.
14. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, jednak nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Lewin Brzeski, Rynek
Pokaż mapę

Masz dodatkowe pytania?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania na temat tej oferty wydarzenia, skontaktuj się z Organizatorem.

Wyślij wiadomość do przedsiębiorcy
Organizator zwykle odpowiada w ciągu 24h
Data ostatniej aktualizacji: 05.08.2019, 19:15

Oceny i recenzje

Byłeś w tym obiekcie?
Dodaj swoją ocenę i recenzję tego obiektu.
Opublikowanych opinii: 0
LEWIN BIEGA 2019
Bieg
Data:
13.10.2019 | 10:00 - 16:00
Cena już od:
30 zł do 35 zł
W tym tygodniu wydarzenie obejrzało
już 56 osób
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook